Meldcode / grensoverschrijdend gedrag

Wat is een meldcode?

Een meldcode is een stappenplan waarin wordt beschreven hoe een professional hoort om te gaan met het signaleren en het melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het biedt een houvast voor de professional in de te zetten stappen als hij huiselijk geweld of kindermishandeling signaleert om bijvoorbeeld een gesprek met ouders aan te gaan of hulpverlening in te schakelen.

De Meldcode bevat drie routes;

  • een route hoe te handelen wanneer er signalen zijn die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling;
  • een route hoe te handelen bij signalen van mogelijk geweld- of zedendelict door een collega;
  • een route hoe te handelen bij signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling.

Vanaf 1 juli 2013 is iedereen die met ouders en/of kinderen werkt verplicht om met de nieuwe meldcode te werken.

Stappen van de meldcode:

  • Stap 1: Breng signalen in kaart.
  • Stap 2: Overleggen met een deskundige collega en zo nodig raadplegen van het Veilig Thuis. (Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling)
  • Stap 3: Gesprek met de ouder.
  • Stap 4: Wegen van geweld
  • Stap 5a: Hulp organiseren

of

  • Stap 5b: Melden

Wijziging in de meldcode

De wetgeving waarin de meldcode is vastgelegd wijzigt per 2019. Vanaf dat moment is het verplicht om met een afwegingskader te werken. Een afwegingskader beschrijft wanneer en op basis van welke overwegingen, het melden van vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling als noodzakelijk wordt beschouwd. Het afwegingskader formuleert daarnaast wanneer hulpverlening bieden of organiseren (ook) tot de mogelijkheden behoort.

Protocol Meldcode kindermishandeling

Grensoverschrijdend gedrag

Een situatie waarin een kind het slachtoffer is of het slachtoffer dreigt te worden van pesten, bedreigingen of geweld van een persoon / kind die aanwezig is in de kinderopvang. Onder een persoon die aanwezig is tijdens de kinderopvang verstaan we medewerkers, gezinsleden, al dan niet toevallige aanwezigen.

De maatschappij krijgt steeds meer te maken met vormen van grensoverschrijdend gedrag. Ook binnen de kinderopvang wordt grensoverschrijdend gedrag door kinderen, ouders of medewerkers gesignaleerd. Denk maar eens aan het seksueel misbruik op een kinderdagverblijf in Amsterdam, de agressieve ouder als niet op bepaalde wensen in kan worden gegaan of het gedwongen voeden van peuters door beroepskrachten.

Hoe zijn aan vormen van ongewenst gedrag grenzen te stellen? Enerzijds door afspraken te maken en gedragsregels op te stellen. Anderzijds door elkaar aan te spreken of melding te doen bij leidinggevende of vertrouwenspersoon wanneer grensoverschrijdend gedrag geconstateerd wordt. De gedragsregels moeten zorgen voor een prettig klimaat binnen de kinderopvang. Openheid en respect voor elkaar moeten hoog in het vaandel staan en het moet duidelijk zijn dat voor machtsmisbruik, ongewenste intimiteiten, pesten en dergelijke geen plaats is. Elk kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang moet immers een veilige plek zijn voor allen die er vertoeven. Elkaar aanspreken of melding maken van grensoverschrijdend gedrag moet ervoor zorgen dat dit gedrag aangepakt wordt en in de toekomst wordt voorkomen. Gestreefd wordt naar een cultuur waarin het normaal is zowel positieve als negatieve feedback te geven..

Ons doel:

Een veilig klimaat en omgeving creëren op de Boefjes – Baarsjes waarbij iedereen die ons komt zich veilig en welkom voelt. Optreden volgend een protocol waar dat nodig is en voorkomen van grensoverschrijdend gedrag.

In het protocol Grensoverschrijdend Gedrag staat beschreven welke afspraken er binnen De Boefjes zijn gemaakt en hoe gehandeld moet worden als grensoverschrijdend gedrag wordt vastgesteld.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

We leiden je graag rond! Plan hier een afspraak voor een vrijblijvende bezichtiging.

Plan een bezichtiging